Vintervedligeholdelse
Der er igen indgået aftale om vintervedligeholdelse. Det skal bemærkes, at hvis man vil undgå skader på kantsten, skal man i enklaverne opstille pinde/stave ved kantstenen, således at entreprenøren kan se afgrænsningen fra vej til kantsten.
 
Formål   Bestyrelse

Grundejerforeningen er oprettet på basis af de tinglyste deklarationer i lokalplanerne for udstykningerne i området Højager, Ringvejen & Hvesager, hvor det pålægges grundejerne at danne beboerforeninger og en overordnet grundejerforening.

Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes interesser af fælles karakter, bl.a. overfor Vejle Kommune og sørge for vedligeholdelsen af de fælles arealer, som er Grundejerforenin gens ansvar jævnfør deklaratio nerne for området.

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Højager, Ringvejen & Hvesager vælges på den årlige generalfor- samling og består af formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelses-medlemmer samt suppleanter.

Medlemmer
Alle grundejere på Højager, Ringvejen og Hvesager er forplig- tigede til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Overskrifter fra seneste nyhedsbrev:

1. Beplantningsbælter 
2. Heste på stier og grønne områder 
3. Generalforsamling

.... læs mere

Grundejerforeningens aktiviteter består hovedsagligt af:

Snerydning
Vedligeholdelse af mål på ”sportspladserne”.
Drift og tømning af poser med afføring fra bl.a. hunde m.v.
 
Samarbejde med Vejle kommune vedrørende drift og vedligeholdelse af bl.a. veje, stier og fællesarealer indenfor grundejerforeningens område, samt:
 
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger.
  • Belysning
  • Vedligeholdelse af beplantning langs vejene.
  • Vedligeholdelse af indkørsler til beboerforeningerne.