Forside / Beplantningsbælter
Vedligeholdelse af beplantning ud mod stisystemerne.
 
Som nævnt i Nyhedsbrev nummer 2 har bestyrelsen i det meste af 2018 samarbejdet med Vejle kommune med henblik på at få et overblik over, hvem der ejer hvilke beplantningsbælter og hvem, der skal vedligeholde beplantningsbælterne ud mod stierne.

Som vi også skrev i sidste nyhedsbrev, har det været en besværlig proces, idet tilskødningen af beplantningsbælter til forskellige grupper af grundejere har været mere eller mindre kaotisk.
Vejle kommune tilbød i foråret at overdrage de dele af beplantningsbælterne, som kommunen ejer, til de grundejere, der har grunde op til beplantningsbælterne. Vejle kommune satte som betingelse, at der skulle være enighed om projektet blandt alle, samt at grundejerne skulle afholde omkostningerne til landmåler, matrikulering m.v.

Da der ikke var enighed blandt grundejerne, er projektet blevet skrinlagt.
I forbindelse med de mange møder, som bestyrelsen har holdt med Vejle kommune, er også vedligeholdelse af beplantningsbælterne blevet drøftet. I forhold til vedligeholdelse er følgende aftalt/besluttet:

Beplantningsbælter mellem grunde:

1. Hvor beplantningsbælterne er tilskødet private lodsejere er vedligeholdelsespligten placeret hos de lodsejere, der er anført som ejere af beplantningsbælterne.

2. Hvor beplantningsbælterne er ejet af Vejle kommune, er vedligeholdelsespligten jf. lokalplanerne og byplansvedtægter placeret hos grundejerforeningen.
Beplantningsbælter ud mod sti:

1. Den nordlige del på Højagerstien ud for adresserne Ringvejen 15 D – 87 samt den sydlige del ud for adresserne Højager 104 – 108, kan grundejerforeningen ved udhængende beplantning fra beplantningsbælterne kontakte Vejle kommune med henblik på en dialog med de tilstødende lodsejere.

2. Den nordlige del af Hvesagerstien ud for adresserne Højager 111 – 143 kan grundejerforeningen ved udhængende beplantning fra beplantningsbælterne kontakte Vejle kommune med henblik på en dialog med de tilstødende lodsejere.
Det skal bemærkes, at alle grunde syd for Hvesagerstien ikke har beplantningsbælter med selvstændige matrikelnumre, hvorfor det er de enkelte lodsejere, der har ansvaret for vedligeholdelse af beplantningsbælterne.
Det skal endvidere bemærkes, at bestyrelsen ikke er enig i, at det er grundejerforeningen, der har ansvaret for at vedligeholde beplantningsbælterne ejet af Vejle kommune mellem lodsejernes matrikler. Bestyrelsen har dog taget kommunens påstand til efterretning, idet bestyrelsen er af den opfattelse, at de enkelte lodsejere, der har jord op til beplantningsbælterne selv vedligeholder beplantningsbælterne.

Og hvordan finder man så lige ud af, hvem der ejer hvilke beplantningsbælter:

1. Søg på Vejle kommunes hjemmeside efter http://gis.vejle.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=233&custgrpid=44
Klik ind på administrative grænser og marker ”Matrikelgrænser”. Herefter er det muligt at se alle matrikelnumre på ejendomme og beplantningsbælter i vores område.

2. Søg derefter på https://www.tinglysning.dk/m/#/soeg på det pågældende matrikelnummer, hvorefter man kan se, hvem dr er ejer af beplantningsbæltet.
Bestyrelsen er helt på det rene med, at ovenstående ikke er nemt. Det er svært at forstå, hvorfor tingene er som de er, og det er endnu mere vanskeligt at forstå, hvorfor ejerforholdende for beplantningsbælterne er som de er.

Derfor vil der på generalforsamlingen den 5. februar 2019 blive givet en detaljeret og grundig gennemgang af det forløb, der har ført frem til den nuværende aftale med kommunen samt en orientering om, hvordan bestyrelsen vil administrere aftalen.

Spørgsmål om ovenstående kan rettes til formanden.
I forbindelse med nogle beboers uoverenstemmelser vedrørende vedligeholdelse af beplantningsbælterne har Vejle kommune meddelt, at det alene er indholdet i lokalplanerne, der regulerer vedligeholdelsen af beplantningsbælterne.
 
Kommunen stiller således ikke krav til højde på beplantningsbælterne ligesom de ikke stiller krav til hvilke typer af beplantning, der skal være i beplantningsbælterne.
Kommunen har dog understreget, at der skal være tale om et beplantningsbælte, og at der ikke må plantes hæk i beplantningsbælterne.
 
Vejle kommune har i forhold til de oprindelige retningslinjer for vedligeholdelse af beplantningsbælterne udtalt, at disse retningslinjer er udarbejdet af grundejerforeningen og derfor alene er vejledende.
Med baggrund i ovenstående har bestyrelsen vedtaget at annullere retningslinjerne.
 
Ved uoverensstemmelser mellem grundejere i forhold til beplantningsbælterne henvises der til ”Vej og Parkafdelingen” i Teknisk forvaltning i Vejle kommune.